Information

หน้าปัจจุบัน:Dark Ares

หอคอยผู้พิทักษ์

ระบบหอคอยผู้พิทักษ์ การต่อสู้แบบ PVE ระดับกลางและสูงที่รอให้ผู้เล่นมาท้าทายพร้อมรับของรางวัลมากมายรางวัลและจำนวนการท้าทายจะรีเซ็ททุกวัน

คลิกที่ไอคอน ท้าทายเลือกหอคอยผู้พิทักษ์จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างหอคอยผู้พิทักษ์ขึ้นการท้าทายหอคอยผู้พิทักษ์จะได้รับรางวัลเป็น EXPและGold ในการเคลียร์หอคอยทุกๆ 10 ชั้นจะได้รับรางวัลกล่องรางวัลพิเศษ

หลังจากเข้าไปในหอคอยผู้พิทักษ์ให้ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปที่ใจกลางแมพ จะปรากฏเหล่ามอนสเตอร์ขึ้นให้ผู้เล่นกำจัดเหล่ามอนเตอร์ทั้งหมด จากนั้นจะปรากฏวาปที่ใจกลางของแมพให้ผู้เล่นเดินไปที่วาป เพื่อขึ้นไปในชั้นต่อไปเพื่อกำจัดมอนสเตอร์ในชั้นนั้นๆเมื่อขึ้นไปที่ชั้นต่อไป HP ของผู้เล่นจะกลับมาเต็มอีกครั้ง

ถ้าหากผู้เล่นตายในการต่อสู้จะออกจากหอคอยโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนการท้าทายเป็นศูนย์จะทำให้ผู้เล่นไม่สามารถท้าทายต่อไปได้อีก ถ้าเกิดผู้เล่นยังเหลือจำนวนการท้าทายผู้เล่นสามารถเข้าไปท้าทายในหอคอยผู้พิทักษ์จ่อไปได้

ในทุกๆวันจะมีการรีเซ็ตชั้นของหอคอยผู้พิทักษ์เป็นชั้นเริ่มต้นในขณะเดียวกันผู้เล่นสามรถทำการกวาดล้างได้เมื่อทำการกวาดผู้เล่นจะผ่านไปถึงชั้นที่ 10 โดยทันที จะสามารถกวาดล้างได้เฉพาะชั้นที่เคยผ่านแล้วเท่านั้นจำนวนชั้นที่กวาดล้างได้จะขึ้นอยู่กับระดับVIPของผู้เล่น ระดับVIP ยิ่งสูงชั้นในการกวาดล้างก็จะยิ่งมาก