Information

หน้าปัจจุบัน:Dark Ares

ศึกพิทักษ์เทพธิดา


ศึกพิทักษ์เทพธิดา

จำเป็นต้องร่วมมือกับผู้เล่นท่านอื่นถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยผู้เล่นต้องร่วมมือกับผู้เล่นอีก 3 คนและทำการปกป้องรูปปั้นเทพธิดาเมื่อเข้าการต่อสู้เริ่มขึ้นผู้เล่นต้องทำการกำหนดวิธีการต่อสู้และทำการกำจัดมอนสเตอร์ในแต่ละเส้นทางโดยผู้เล่นสามารถแบ่งเป็ยฝั่งละ 2 คน โจมตีระยะประชิด1 โจมตีระยะไกล 1โดยให้ผู้เล่นที่โจมตีระยะประชิดเป็นตัวหลอกล่อเหล่ามอนเตอร์ให้ผู้เล่นโจมตีระยะไกลเป็นคนทำดาเมจ จะสามารถทำให้ง่ายต่อการต่อสู้เพื่อปกป้องรูปปั้นเทพธิดาจะต้องกันไม่ให้เหล่ามอนเตอร์เข้ามาใกล้ตัวรูปปั้นและทำการโจมตีใส่ตัวรูปปั้นดังในการเริ่มต้นแนะนำให้ผู้เล่นแบ่งทีมและหน้าที่กันให้เรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการเคลียร์