Information

หน้าปัจจุบัน:Dark Ares

ระบบพัฒนา


   เป็นระบบหลักในการพัฒนาความสามารถของตัวละครโดยการใช้วัตถดิบที่จำเป็นเพื่อใข้ในการอัพเกรด เป็นการอัพเกรดแบบถาวร

   การพัฒนาอาวุธใน Dark Ares จะไม่เหมือนกับการพัฒนาอาวุธแบบปกติทั่วไปโดยจะเป็นการพัฒนาทักษะในการใช้อาวุธ แทนที่จะเป็นการพัฒนานะดับของอาวุธโดยตรงก่อนหน้า:หมดแล้ว

ถัดไป:ระบบผลึก